Tổng quan làm việc Quảng cáo tìm kiếm

Bắt đầu làm việc với Quảng cáo tìm kiếm

Để bắt đầu, bạn hãy vào bên tay trái màn hình làm việc của mình trên Atosa,

Menu làm việc của Quảng cáo tìm kiếm.

Trong Quảng cáo tìm kiếm, Atosa có 3 phần chính:

Và 1 công cụ hỗ trợ là công cụ Kiểm tra vị trí Quảng cáo.

Đấu thầu tự động là phần giúp cho bạn làm các công việc chính liên quan tới Quảng cáo tìm kiếm hay còn gọi là Quảng cáo Đấu thầu từ khóa Shopee.

Last updated