Links
Comment on page

Quy trình 5 bước cho người bắt đầu với Atosa

Dưới đây là Quy trình chuẩn để chuẩn bị cho chạy quảng cáo Shopee:
Quy trình 6 bước cho Shop mới sử dụng Atosa
Đối với Shop mới sử dụng Atosa cho quảng cáo Shopee cần thực hiện 1 số việc như sau:
  • Đào từ khóa
  • Cài đặt vị trí tự động
  • Dò giá thầu hợp với vị trí đó
  • Cài đặt tiền tăng giảm để duy trì vị trí
  • Cài đặt chống click tặc